REGULAMIN

REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU DOMKÓW KRAJAN W SARBINOWIE

WARUNKI REZERWACJI
1. Domki wynajmowane są w okresie letnim (od 1 czerwca do 30 września).
2. Proponujemy turnusy 7-dniowe i ich wielokrotność, od soboty do soboty.
3. Rezerwacji pobytu można dokonać telefonicznie.
4. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Domków Krajan w Sarbinowie.
5. W ciągu 5 dni od dokonania rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w ustalonej wysokości (min. 30% należności za cały pobyt). Zadatek należy wpłacić na konto: 94 1050 1168 1000 0090 6213 4409 |  Nazwa odbiorcy: KRAJAN Łukasz Krawczyk ul. Zielna 42, 42-300 Myszków.
6. Brak wpłaty zadatku powoduje anulowanie rezerwacji.
7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
8. Pozostałą kwotę za cały pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
9. Doba wypoczynkowa rozpoczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
10. Jeśli przyjazd na teren obiektu nastąpi w innych godzinach prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną.
11. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

WARUNKU POBYTU I WYNAJMU
1. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do poleceń właścicieli obiektu,obsługi oraz służb porządkowych (ochrony). Przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
2. Osoby przebywające na terenie obiektu podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.
3. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na terenie obiektu możliwy jest tylko pod opieką dorosłych. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
4. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie obiektu w godz. od 8:00 do 23:00.
5. Na terenie obiektu jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe.
6. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu.
7. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do dbałości o powierzone mienie. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
8. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
9. Przed opuszczeniem obiektu prosimy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
10. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę obiektu z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
11. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palenie jest dozwolone w miejscach wyznaczonych.
12. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie pozostawiać włączonych elektrycznych urządzeń grzewczych bez nadzoru.
13. Zabrania się smażenia ryb w domkach.
14. Przebywanie psów na terenie obiektu dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień i po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Zwierzę musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.
15. Doba wypoczynkowa rozpoczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 8:00.
16. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za pobyt. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.